Detaljer om samarbejdet

Samarbejdsvilkår

En aftale med os indeholder følgende handels- og brugsbetingelser.
Som i kan læse mere om her

1. Aftalens løbetid

Kunden kan opsige aftalen med løbende måned plus 1 måneds varsel. 
Dynamic Leads ApS har mulighed for at opsige samarbejdet med 14. dages varsel.
Aftalen fortsætter automatisk, med mindre parterne aftaler andet.

2. Pris og betaling

Kunden betaler for den prispakke der aftales og faktureres ved udgang af hver måneden.
Betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato.

3. Rettigheder

Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til nyhedsmail HTML koder, samt andre mails der er udarbejdet og opsat. Analyser, rapporter, dokumenter og lignende, som konsulenten frembringer som led i nærværende kontrakt ejer Dynamic Lead ApS.

4. Ansvar

Dynamic Leads påtager sig ikke ansvaret hvis kunden lider et tab. Alle E-mails vil blive godkendt af kunden inden de bliver sendt ud. Det er derfor kundens ansvar at sikre at de lever op til forventningerne. Det er kundens ansvar at sikre sig at de har indhentet email adresserne på korrekt vis. Og ikke i strid med markedsføringsloven og persondataloven.

5. Tavshedspligt

Kunden og Dynamic Leads har tavshedspligt i forhold til begge parters private og interne ageren, samt det kendskab de måtte få til hinandens forretningsforbindelser i forbindelse med opgavens udførsel. Dette er også gældende efter kontraktens udløb. Kunden kan afgive nærmere instrukser herom, herunder fx bede om underskrift af en non-disclosure aftale.

6. Forsinkelser

Dynamic Leads er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes leveringsforsinkelser fra andre leverandører, som konsulenten ikke har indgået aftale med. Dynamic Leads er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forhold på kundens side. Såfremt der i aftalen måtte være truffet bestemmelser om levering til bestemte tidspunkter, har Dynamic Leads ret til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt kunden ændrer opgavens omfang/indhold, eller ikke rettidigt leverer aftalte oplysninger, tegninger, dokumenter, data eller lignende, som er en forudsætning for opgavens udførelse.

7. Uoverensstemmelser

Såfremt en af parterne misligholder sine forpligtelser i henhold til kontrakten, samt de betingelser, der måtte være forbundet hermed, er den anden part berettiget til at ophæve kontrakten. Dette kan dog kun ske, hvis misligholdelsen ikke er stoppet 7 antal dage efter afsendelsen af en skriftlig advarsel. Dette varsel skal redegøre for grundlaget for beslutningen og tydeligt definere følgerne, hvis der ikke rettes op på de nævnte, problematiske forhold. Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem parterne i forbindelse med aftalen, som ikke kan løses i mindelighed, er hver af parterne berettiget til at indbringe sagen for en dansk domstol.

8. Ved ændringer i samarbejdsvilkår

Fra tid til anden kan det være nødvendigt at lave opdateringer til vilkår. Eventuelle tilføjelser og / eller ændringer af vilkårene vil blive underrettet til kunden via e-mail. Dynamic Leads ApS skal underrette mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Hvis kunden ønsker at gøre indsigelse, skal Kunden skriftligt meddele dette inden for fjorten (14) kalenderdage efter modtagelse af den førnævnte meddelelse.